Havi hírlevelünkre e-mail címe elküldésével feliratkozhat:
A feliratkozással elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat!

Adományát számlaszámunkra küldheti:
CIB Bank
10700323-69393668-51100005

Adószám:
19084121-1-13

A Társaság tevékenységi körei

Társaságunk alapítása óta (1991. szeptember 2.) teljes körű börtön-pasztorációs munkát végez. A Társaság tevékenységi köre és módszerei a következő képpen foglalhatóak össze (alapszabályból idézve):

I. Börtönökben, a börtönlelkésszel együttműködve:

(1) A konkrét és közvetlen lelkipásztori munka (például: istentiszteletek, szentségek kiszolgálása, a szentségek vételére való felkészítés, hitoktatás, egyéni lelkivezetés, a krízishelyzetekben lévő fogvatartottakkal való beszélgetés és lelki erősítésük... stb.) feltételeinek elősegítése és a bv-intézetekkel és a börtönlelkésszel való együttes biztosítása.

(2) Börtönmissziós tevékenység végzése. Feladata eljuttatni Jézus örömhírét valamennyi fogvatartott és az érdeklődő bv-dolgozó számára. E tevékenysége során a Társaság börtönmissziós lapot ad ki, továbbá missziós célú szórólapok, kiadványok és könyvek terjesztését is végzi. Biztosítani kívánja a lelkipásztoroknak és világi kísérőiknek a bv. rendjéhez és előírásaihoz alkalmazkodó szabad mozgását az elítéltek körében, így a zárkában (lakóhelyiségekben) való kötetlen beszélgetést, beleértve a speciális célokat szolgáló körleteket is (pl. fogda, kórház).

(3) A keresztény-humanista értékrend terjesztése és művelése érdekében kulturtevékenységet, valamint nevelőmunkát kíván kifejleszteni, és folytatni. Törekszik az e célt megvalósító sajátos nevelési módszerek és tevékenységi formák kialakítására és alkalmazására.

(4) A lelki élet mélyítése érdekében imaköröket kíván létrehozni, továbbá elmélkedés és ima céljára szolgáló kis helyiségek, valamint ökumenikus jellegű börtönkápolnák kialakítását szorgalmazza.

(5) A fogvatartottak és családjuk kapcsolattartását erősíteni törekszik. Levelező szolgálat fenntartásával és karácsonyi csomagküldő akcióval a teljesen egyedülálló fogvatartottak részére külső segítő kapcsolatok létrehozására törekszik. A fogvatartottak családjainak lelki támogatást kíván nyújtani.

(6) Karitatív tevékenységével támogatni kívánja a legjobban rászorulókat.

(7) Minden fogvatartott részére, de különösen a hosszú szabadságvesztésre és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek részére hathatósabb lelkigondozás biztosításával a börtönéveknek értelmet kíván adni, és segítséget a büntetés után a szabad életbe való visszatéréshez.

(8) Az emberi jogokat tiszteletben tartó humánus büntetés-végrehajtás megvalósítása érdekében is, a felmerülő egyéni problémák megoldásának érdekében is, szükség szerint a Társaság ajánlást tesz a bv-intézet parancsnokának – általánosabb jelenségek esetén a bv. országos vezetésének – a kifogásolt jelenségek kivizsgálására és a problémák megoldására.

(9) A jó együttműködés miatt a Társaság szükségesnek látja, hogy a bv-dolgozók alapképzésében és a továbbképzésben is segítsen, mivel csak a közös célok ismeretében tudnak eredményesen segítséget nyújtani a börtönpasztorációs munkához.

(10) A Társaság a tevékenységi körét érintő ügyekben segítséget kíván nyújtani a nemzetiségi és külföldi fogvatartottaknak is a sajátos problémáik megoldásában.

II. Börtönön kívül:

(1) Szolgálni kívánja a börtön-pasztorációs tevékenység teljes körét.

(2) Rendszeres közös lelkigyakorlatok, csendesnapok szervezése és lebonyolítása.

(3) A közvetlen börtön-pasztorációt végzőknek speciális képzés és továbbképzés (kriminológia, pszichológia, pszichoterápia, büntetés-végrehajtási ismeretek) biztosítása -- e képzésben a szakemberek felkérése és biztosítása.

(4) Közvetlen találkozók szervezésével az e munkát végzők támogatása, a tapasztalatok cseréjének biztosítása. Ebben segítségre lehet a Jobb Lator börtönmissziós folyóirat is.

(5) Külföldi és belföldi szakirodalom biztosítása.

(6) Kapcsolatba kívánunk lépni a külföldi hasonló tevékenységet folytató társaságokkal a tapasztalataik megismerése és adaptálása, valamint a nemzetközi munkába bekapcsolódás érdekében.

(7) A Társaság a tevékenységi körét érintő ügyekben véleményt és javaslatot kíván formálni, illetve tenni az illetékes egyházi, világi főhatóságok és a nyilvánosság felé is.

(8) A lehetőségeket mérlegelve a környező államok büntetés-végrehajtási intézeteiben a magyar ajkú fogvatartottak épülésére és lelki támogatására missziós nyomtatványokat kívánunk eljuttatni. Lehetőségeink szerint támogatni kívánjuk a környező országok hasonló szervezeteit.

(9) Céljaink elérése, serkentése érdekében pályázatokat nyújtunk be. A Társaság közhasznú szervezetként kíván működni.

(10) Kapcsolatokat kíván kiépíteni hazai és külföldi karitatív és szociális szervezetekkel, egyesületekkel és intézményekkel.

(11) Segíteni kívánja azokat a szabadulókat, akik szeretnék életüket, életmódjukat megváltoztatni, valamint a társadalom perifériáján élőket -- prevencióként. Ennek érdekében a Társaság a következő intézményhálózatot kívánja létrehozni: - beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelkigondozó egységek, - átmeneti otthonok, - átmeneti szállások, továbbá - magáningatlanok vásárlásával a letelepedni és gazdálkodni kívánók számára kíván életkezdési lehetőséget biztosítani. (A vásárolt ingatlanok a Társaság vagyonát képezik.)

(12) A Társaság elő kívánja segíteni azon elítéltek rövid tartamú eltávozásra bocsátását és feltételes szabadlábra helyezését, akiket a büntetés-végrehajtás és a büntetés-végrehajtási bíróság magatartásuk alapján erre érdemesnek tart. Ennek érdekében lehetőségeihez mérten arra törekszik, hogy eltávozásuk vagy feltételes szabadságuk tartamára befogadja ezeket az elítélteket a beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelkigondozó egységekbe.

(13) A Társaság az alternatív büntetőbíráskodás hazai bevezetését szorgalmazza. Ennek érdekében elő kívánja segíteni olyan speciális beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelkigondozó egységek létrehozását, ahol az első bűnelkövető elítéltek a börtön helyett tölthetik kiszabott ítéleti idejüket. Itt nem érvényesülne a börtönök személyiségtorzító hatása.

(14) A Társaság non-profit jellegű gazdasági tevékenysége körébe tartoznak különösen a következők: - mezőgazdasági termelés és értékesítés, - kézműves és kisipari termelés és értékesítés, - könyvek, folyóiratok kiadása és értékesítése, - közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása szükség szerint étkeztetéssel, - közösségi helyiségek bérbeadása, - és minden egyéb feladatkör, amit az Elnökség elfogad.


mécses pecsét

Küldje be imaszándékát, és imaszolgálatunk közbenjár érte:

Ha szeretné, megadhatja az e-mail címét, hogy visszajelezhessünk. Más célra a címét nem használjuk, kérésére töröljük. További részleteket adatvédelmi szabályzatunkban talál.

Aktuális imaszándékunk:

Segítsd, Uram, felfedezni a jelen pillanatban rejlő lehetőségeinket! Add, hogy örömmel mindinkább a jelenben tudjunk élni!
imaszandek 2022.12.07